"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

- รายงานการประชุม

- รายงานสถิติการให้บริการประชาชน

- รายงานประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

- รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองจ่าย

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการฝึกอบรม/การประชุมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานการตรวจสอบการเงินฯ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- รายงานคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561