"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑