"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียน

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงายผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ