"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

 

คำแถลงนโยบาย 
ของ 
นายสถิรพร  นาคสุข
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
ในวันที่   ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
**********

ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภา ฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน 
          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕  กระผม  นายสถิรพร  นาคสุข   ได้รับเลือกตั้ง   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๑สิงหาคม  ๒๕๕๕  นั้น 
          เพื่อให้การเข้ารับ  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  เป็นไป โดยถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมายตาม  มาตรา ๓๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖   ซึ่งกำหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องแถลงนโยบาย  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก่อนเข้ารับหน้าที่โดย  ไม่มีการลงมติ  บัดนี้กระผม ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม ในระบบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้วยความจงรักภักดี  ต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์    ขอเรียนต่อสภาแห่งนี้ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายของกระผม ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น มีการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการให้คนเป็น ศูนย์กลางการพัฒนาพร้อมทั้งจะดำเนินการแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อประโยชน์สุข  ของพี่น้องชาวยโสธร

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ที่เคารพ 
          ปัจจุบันนี้ ภายใต้การกระจายอำนาจ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีการถ่ายโอนภารกิจ การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์กระผมในฐานะ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวยโสธร ให้ทำหน้าที่ผู้บริหาร ดังนั้น นโยบายที่ให้ไว้กับ พี่น้องประชาชน จะนำไปสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน   มีข้าราชการ  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นกลไกในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ โดยพี่น้องประชาชนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแล ของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายในการพัฒนา จะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ความยากจน  ยาเสพติด  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  ภายใต้อำนาจหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจน ยึดหลักการประสาน ความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ของสังคม  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และที่สำคัญ  คือ ภาคประชาชน โดยจะเป็นกลไกหลัก กลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อน ให้การบริหารราชการ   มีการบูรณาการ เกิดความเชื่อมโยง และมีเครือข่ายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  และประโยชน์สุขของประชาชน โดยได้กำหนด นโยบายที่จะดำเนินการ ในระยะการบริหารราชการ  ๔  ปี ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการศึกษา
 
          ๑.๑  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
          ๑.๒  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ลูกหลานชาวยโสธร  มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
          ๑.๓  สนับสนุน ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

๒.  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
          ๒.๑  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ การบริหารทรัพยากรการเกษตร เป็นเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์                                                    
          ๒.๒  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มถักทอ เป็นต้น
          ๒.๓  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สินค้าโอทอป
          ๒.๔  ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกยางพารา  มันสำปะหลัง อ้อย   และพืชเศรษฐกิจอื่น
          ๒.๕  ส่งเสริมประชาชน ในท้องถิ่น ให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์ 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
          ๓.๑  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
          ๓.๒  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 
          ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในระบอบประชาธิปไตยและจริยธรรม 
๓.๔  ดำเนินการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับตลอดจนจัดให้มี  โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามแนวทาง  “คืนคนดีสู่สังคม” 
           ๓.๕  ดำเนินโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการของประชาชน 
           ๓.๖  ดำเนินการสนับสนุน ภาคีความร่วมมือ ของสภาพัฒนาการเมือง

๔. นโยบายด้านการพัฒนาการสาธารณสุข 
          ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน
          ๔.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ในระดับหมู่บ้าน และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ  การออกกำลังกาย  การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการ ด้านสาธารณสุข ตามขั้นตอน และวิธีการทาง การแพทย์
 ๕.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          ๕.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการถนนปลอดฝุ่น 
          ๕.๒  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคการเกษตรพร้อมจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ 
          ๕.๓   ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ   เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ  ในการก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
          ๕.๔  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
          ๖.๑  พัฒนาและฟื้นฟูส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
          ๖.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมโดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
          ๖.๓  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬา สู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ    
       

๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
          ๗.๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เพื่อให้รองรับการปฏิบัติ ภารกิจหน้าที่ ตามกฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๗.๒  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
          ๗.๓  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความต้องการของประชาชน
                    
๘. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             โดยส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
                    
๙. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
               โดยส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมมือกับ  ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
                 ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ที่กระผมได้แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จะสามารถดำเนินการได้ หากได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ในการร่วมคิด  ร่วมทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่พี่น้องประชาชนชาวยโสธรสืบไป  ขอขอบคุณครับ

***********