"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นางสาวทัศนีย์  แสไพศาล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนางสาวสุดใจ  สุภาลี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางพวงชมภู โพธิ์ทอง 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการนางสาวอิศราพร บรรลือหาญ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน