"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

 
นายประเทือง เพชรโรจน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
     


นายชัชวาลย์ คำอ้อ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
นายประเทือง เพชรโรจน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร