"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นางสาวดรุณี  ศรีลาภ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพัชนี  คนหาญ 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 


นางเพียงพิชญ์ชญา  เจริญศรี 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส. กัญจน์รัตน์ พิญญศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัตการ


นายวิเชน พงษ์สนิท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางผุสดี แก้วกาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสุรสิทธิ์ อุปแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายพงศธร  ด่านประสิทธิ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางเพ็ญพักตร์  ผูกจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 


นายจตุรงค์  บุตรราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรุ่งนภา  วงษ์โสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


นางภาวินี  มูลสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางลักขณา ทิพนงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นางสาวรัชนีย์  เค้ามิม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์


นางสุรางค์รัตน์  ดอนเกิด 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายวีรชาติ  ตรีวิเศษ 
นิติกรชำนาญการ


นางสาวกรรณิกา แสงใสแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 


ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางนวลละออง  สิมาตา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


นางภัทรวดี เวฬุวนาธรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวจาฬุวรรณ ขันเงิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสุรดี  แสนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายบุญชัย วีระศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายทรงศักดิ์ .เมืองโคตร 
พนักงานขับรถยนต์
นายนภัสกร .พรมนิกร 
พนักงานขับรถยนต์
นายนคร .ชูรัตร์
พนักงานขับรถยนต์