กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

โครงสร้างกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นางสาวพรเพ็ญ กว้างขวาง  
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.

ฝ่ายกิจการสภา


นางไพจิตร  ไชยนา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.สิบเอกเทิดศักดิ์  มีแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส. วรรณวราพร  แถวนาชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายการประชุม


พันจ่าเอกบุญเลิศ  คนหาญ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่าการประชุม


จ่าเอกไสว  ภูคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายชัชวาล คูณทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


นางภารดี  เอ็งวาณิชสกุล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


นางนงคราญ  ละอองบัว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสุริยันต์  สีหัวโทน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวนวพร  พิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวรำไพ พันธ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


*ประวัติบุคลากรกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร*