"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

โครงสร้างกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นางสาวพรเพ็ญ กว้างขวาง  
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ฝ่ายกิจการสภา

นางไพจิตร  ไชยนา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 


สิบเอกเทิดศักดิ์  มีแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส. วรรณวราพร . แถวนาชุม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวนวพร  พิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ฝ่ายการประชุม

พันจ่าเอกบุญเลิศ  คนหาญ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่าการประชุม


จ่าเอกไสว  ภูคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายชัชวาล คูณทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางภารดี  เอ็งวาณิชสกุล 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


นางนงคราญ  ละอองบัว 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสุริยันต์  สีหัวโทน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวรำไพ พันธ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน