"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

โครงสร้างกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายบัวสี  ศรีอ่อน 
รักษาการณ์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ


ฝ่ายนโยบายและแผน

นางจีรนันท์  ตรีวิเศษ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


จ่าสิบเอก อุลัย  พรหมบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสิบเอกวรสิทธิ์  สิมาตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวธนาวดี พรหมบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางทิพวัลย์ ขันกิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 


ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นายบุญมี  ไชยพิมพ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้นางสุพิชฌาย์  รอดสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสวรรยา  ผลจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวรุ่งอรุณ ส่างเสาร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นายลิขิต  ต้นพรหม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลนางรุจรีย์  ศรีนูเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวภัทราภรณ์  บุญทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศิราภรณ์ เจริญยุทธ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน