"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

โครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายวรวาท  ไชยนา 
ผู้อำนวยการกองช่าง


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

นายสามารถ กาญจนสุนทร

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

 

ว่าง

 

ว่าง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายสุทธิชัย แตะต้อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายมนูญ ไชยวิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายมิตรไชย สังคะลุน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายประพันธ์ นาราช

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายตะวัน อุ่นเมือง

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง


นายสุธิพัฒน์  กิตติภักดีพันธ์


หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายราชันย์ เยื่อใย

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ


นายวิทวัส พวงศรี

นายช่างโยธาอาวุโส


นายเศรษฐศักดิ์ สารบรรณ์


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายเครื่องจักรกล

ว่าง

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นายสุวิท อักษรพิมพ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายณิชพน จันทร์ษุตะ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

จ่าสิบเอกชาติชาย อาฑิตย์ตั้ง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายชลวิทย์ เทพมณี์


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานฝ่ายสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

นายพนม ต้นหลุบเหลา

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นายสมประสงค์  จันทะพันธ์

นายช่างโยธาอาวุโส

สิบเอกสิทธิพร  วงค์ปัดสา

นายช่างโยธาอาวุโส

นายธรรมปกร ภูมิแสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ว่าง

 

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ฝ่ายวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

นายโกเมศ วารสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นายภัทรนิธิ์ สุนทรา
นายช่างโยธาอาวุโส

นายทิวากร  กริชพิทักษ์เงิน

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ฝ่ายการฝังเมือง

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

นายจำรอง โขงรัมย์

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นายสิปปวิชญ์ สาธารณ์

นักผังเมืองปฏิบัติการ

ว่าง

ว่าง

นายช่างโยธาอาวุโส


ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

นายประภาส ศรีวิเศษ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นายอภิชาติ ไชยราช

นายช่างโยธาอาวุโส


ลูกจ้างประจำ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

นายบานใจ  จำใบรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรศักดิ์   ปารดิษฐ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายไพสาณ  ยืนยั่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธวัชชัย  แก้วดวงใหญ่

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสนิท  ดวงมาลา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก