"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

โครงสร้างกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นายสมชาย  เนินทราย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายสมชาย  เนินทราย 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานายประทีป  ชัยศรี
ศึกษานิเทศก์ คศ 2นางสุวารี  เกตุศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางสาววัชรินทร์ มาพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


สิบเอกจักรภพ ขันติวงศ์ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายวีระวัชร พิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯนางผกามาศ  ชรากาหมุด 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางวิไลลักษณ์ สุภาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 


นายวิโรจ ภูนาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


นางเนตรดาว  บุตรใส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางนุศรา งามสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายส่งเสริมกีฬา
นันทนาการและการท่องเที่ยวนายวิมาน  ภูนาสูง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายเต็มใจ เศิกศิริ
นักสันทนาการชำนาญการนายชวการ จันทร์สำโรง
นักสันทนาการปฏิบัติการ

นายพิษณุ  บัวระบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายปุณณรัตน์ ผันอากาศ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน