"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

โครงสร้างกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นายชัชวาลย์  คำอ้อ
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ฝ่ายพัฒนาสังคม


นางพิสมัย  ศรีอ่อน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมนายบดินทร์  ดลสุข 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางปรียาพร . ใจเด็จ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


สิบเอกธิติวัชร์ จันทะโยธา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางพัชรินทร์ พรมนิกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ


นางเพียรหทัย  อำนวย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพนายชัชชาย  ใจสุทธิ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางไอษ์วรรย์   เอื้อสามาลย์ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายยุทธกร  วังภูสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข


ว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขนางสาวณัฐรดา  ภัทรชิตวรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางประนอม  บุญจิตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายเอกชัย ถวิลรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุข 


นางสาวณัชชา ศรีเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวเพ็ญจิต นิยม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน