"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

โครงสร้างกองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นางจิรพรรณ  แฝงสูงเนิน 
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัสดุ

นางสาววงษ์มณี  วิเศษแก้ว
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ


นางรัตติยา  จักษุดำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวพิมพ์ปวีณ์  ศรีแสน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายทวีพงศ์ เมฆประเสริฐกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวนิสรา  สูตะบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นายศักดิ์ชัย  ใบบัว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพย์สิน

นางสาวสมร  ดลสุข 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน


นางสุพัตรา  มีทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวอุทัยวรรณ  กองลาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวกัลย์วรัฐ  พานสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน