"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนายผดุงเกียรติ  สลับศรี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นายบุญถม  คุริรัง

รองประธานสภา อบจ.ยโสธร คนที่ 1


 
นายณัฐพล   นาคสุข
รองประธานสภา อบจ.ยโสธร คนที่ 2

นายเลิศศักดิ์  มูลสาร
เลขานุการสภา อบจ.ยโสธร

************************************************************************

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร