"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนายสถิรพร  นาคสุข
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายพงษ์ศิริ  เหมือนชาติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

 


นางพัฒนา ศรีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายศราวุธ  ยุพฤทธิ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

 


นายอัครเดช  จันทรุกขา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายวรวุฒิ  วงษาเวียง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายเศรษฐการ  กองศรีมา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร


นายยุทธนา  ปกป้อง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร