"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1-0127 ระหว่าง บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเปือย - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1-0101 ระหว่างบ้านเดิด หมู่ที่ 1,2 ตำบลเดิด - บ้านทุ่งนางโอกิ์ หมู่ที่ 1,3 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 1-0199 ระหว่างบ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก - บ้านปักแฮด หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0019 ระหว่างบ้านค้อวัง หมู่ที่ 1 ตำบลค้อวัง - บ้านตูม หมู่ที่ 2,10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0060 ระหว่างถนนแจ้งสนิท บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1,2 ตำบลลุมพุก - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านกุดกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0262 ระหว่งบ้านหนองชุม หมู่ที่ 6,15 - บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอป่าติ้ว - กุดชุม จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0313 ระหว่างบ้านห้วยเก้ง หมู่ที่ 1,3 ตำบลห้วยเก้ง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0292 ระหว่างบ้านหัวงัว หมู่ที่ 2,9,14 ตำบลกำแมด - บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกนาโก อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0285 ระหว่างบ้านห้องข่า หมู่ที่ 3,14 ตำบลน้ำคำใหญ่ - บ้านดอนกลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0273 ระหว่างบ้านหนองเมืองกลาง หมู่ที่ 10 - บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0254 ระหว่างบ้านหนองคู หมู่ที่ 1,2,8,8 ตำบลหนองคู - แยกหนองหงอก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0253 ระหว่างบ้านหนองคู หมู่ที่ 1,2,6,8 ตำบลหนองคู - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ (สายบ่อขยะ) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0251 ระหว่างบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไมย์ - บ้านหนองทองหลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0243 ระหว่างบ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4,10 ตำบลดู่ลาด - บ้านจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี อำเภอทรายมูล - กุดชุม จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0227 ระหว่างบ้านสิงห์ หมู่ที่ 1,3,11 ตำบลสิงห์ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1,7 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0214 ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร หมู่ที่ 1,2 - บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5,9 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0199 ระหว่างบ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก - บ้านปักแฮด หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0189 ระหว่างบ้านโพนสิม หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ - บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0185 ระหว่างบ้านโพธา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0174 ระหว่างบ้านเป็งจาน หมู่ที่ 13 ตำบลสวาท - บ้านอ่างสมบูรณ์ (สายเดิม) หมู่ที่ 13 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0140 ระหว่างบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0126 ระหว่างบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดแห่ - บ้านกุดเข้ดอน หมู่ที่ 5,9,12 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0121 ระหว่างบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5,10 - บ้านคำน้ำเกลี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0118 ระหว่างบ้านทุ่งแต้ - บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5,6 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0114 ระหว่างเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลทรายมูล - บ้านดู่ลาด หมู่ที่ 1,9 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0087 ระหว่างบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ตำบลดงมะไฟ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1,16 ตำบลโพนงาม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0059 ระหว่างบ้านตาดทอง หมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง - บ้านเขื่องคำ หมู่ที่ 5,10 ตำบลเขื่องคำ (สายทางโค้งถนนแจ้งสนิท) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0018 ระหว่างบ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1,2 ตำบลแคนน้อย - บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทาง ยส.ถ. 1-0041 ระหว่างบ้านนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ - บ้านโคกโก่ย หมู่ที่ 9 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร