"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Modern Radio อสมท.ยโสธร FM.95.25 MHz. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองพอก หมู่ที่ 6 ตำบลคำไผ่ - บ้านนางช้างเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ 1,6,10 ตำบลกุดเชียงหมี - บ้านกุเมะฮง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไผ่ - บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ - บ้านคึมยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลทรายมูล - บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - เขตบ้านหนองแวง ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจารจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับจัดเลี้ยงนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบอกรับวารสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อนำมาใช้ในงานราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานบริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียว (ครั้ง 2) เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานบริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ประดับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่ง (ครั้ง 3) เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานบริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ประดับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่ง (ครั้ง 2) เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานบริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่โดยการจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อนำมาใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำพวงมาลา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประดับตกแต่งสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุก เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานบริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อต้นดอกดาวเรือง เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานบริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ประดับ เพื่อนำมาประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณรอบๆ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านนางาม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - บ้านคำผักกูต หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านใหม่ชุมพร หมู่ที่ 9,11 ตำบลเดิด - บ้านสามเพีย หมู่ที่ 9 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านใหม่ชุมพร หมู่ที่ 9,11 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 1,10 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลขั้นไดใหญ่ - บ้านนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร