"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
**********
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พัฒนา บูรณาการ เสริมสร้างความสุข" 

 

พันธกิจ 
**********

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ป้องกั ฟื้นฟู ดูแล การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
5. ปลูกฝังสร้างค่านิยม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
7. สร้างองค์กรทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพระบบบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

***********