"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

เขตการปกครอง

การปกครองและประชาชนมีการปกครองทั้งหมด 
9 อำเภอ รวม 78 ตำบล 862 หมู่บ้าน ดังนี้..


1. อำเภอเมืองยโสธร 17 ตำบล 183 หมู่บ้าน 
2. อำเภอกุดชุม 9 ตำบล 123 หมู่บ้าน 
3. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 13 ตำบล 112 หมู่บ้าน
4. อำเภอป่าติ้ว 5 ตำบล 57 หมู่บ้าน
5. อำเภอมหาชนะชัย 10 ตำบล 102 หมู่บ้าน
6. อำเภอเลิงนกทา 10 ตำบล 139 หมู่บ้าน
7. อำเภอทรายมูล 5 ตำบล 53หมู่บ้าน
8. อำเภอค้อวัง 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
9. อำเภอไทยเจริญ 5 ตำบล 48ห มู่บ้าน
ประชากรจำนวนประชากรทั้งสิ้น 552,714 คน 
เป็นชาย 277,538 คน เป็นหญิง 275,176 คน


ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร,สมุดรายงานสถิติจังหวัด