"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

ข้อมูลทางกายภาพ

ลักษณะภูมิประเทศ 
           ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดยโสธรมีพื้นที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวมีแม่น้ำชีไหลผ่านตอนใต้ของจังหวัด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 227 ฟุตมีพื้นที่เป็นภูเขาบางส่วนทางตอนเหนือ ของจังหวัดอยู่ใน เทือกเขาภูพาน เขต อ.เลิงนกทา  อ.กุดชุมสภาพดินทั่วไปเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ทำการ เกษตรไม่ค่อยดีนัก 

ลักษณะภูมิอากาศ
           สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง และป่าโปร่งอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.1 - 41.1 C

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
             แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ แม่น้ำชี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขา เพชรบูรณ์ ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร สำหรับ จ.ยโสธร แม่น้ำชีไหลผ่านท้องที่ อ.เมืองยโสธร อำเภอมหาชนะชัยแล้วไปบรรจบกับแม่น้ำมูล ในเขต อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และไหลลง สู่แม่น้ำโขง ต่อไป แม่น้ำชีจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปีและยังมีน้ำอื่นอีก คือ
           ลำเซบาย ไหลผ่าน อ.เลิงนกทา อ.ป่าติ้ว ไหลลงสู่แม่น้ำมูล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
           ลำโพง ไหลผ่านอำเภอกุดชุม อำเภอป่าติ้ว มีเฉพาะฤดูฝน
           ลำทวน เป็นบึงขนาดใหญ่ อยู่ในเขต อ.เมืองยโสธร
           ห้วยตับเต่า เป็นลำห้วย มีน้ำขังเฉพาะฤดูฝน อยู่ในเขต อ.เมืองยโสธร 
           ลำยัง เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กมี เฉพาะฤดูฝน อยู่ในเขต อ.เมืองยโสธร

ทรัพยากรธรรมชาติ 
             จากการสำรวจพบแร่โปแตส และเกลือหิน ในเขตท้องที่ อำเภอเมืองยโสธร และอำเภอคำเขื่อนแก้วแต่มีปริมาณน้อยไม่พอที่จะนำมาจัดการในเชิงพาณิชย์ได้สภาพของดินประกอบด้วย ดินที่มีชื่อทางธรณีวิทยาว่า ดินโคราช ดินร้อยเอ็ดดินยโสธรมีลักษณะ เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ และ สภาพบางแห่งมีสภาพดิน  เค็มปนอยู่ด้วย


ที่มา : สมุดรายงานสถิติจังหวัด