"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

อาณาเขตและพื้นที่ติดต่อ

จังหวัดยโสธร  ตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 104 
และ 105 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 และ 16 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพฯ 552 กม. มีเนื้อที่
ประมาณ 4,161.664 ตร.กม. หรือ ประมาณ 2,601,040 ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
              
                    อาณาเขต 
                                   ทิศเหนือ             ติดต่อกับ    จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
                                   ทิศใต้                 ติดต่อกับ    จังหวัดศรีสะเกษ 
                                   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ     จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
                                   ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ     จังหวัดร้อยเอ็ด 

                    ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
                                   อำเภอคำเขื่อนแก้ว     23          กิโลเมตร 
                                   อำเภอมหาชนะชัย      41          กิโลเมตร 
                                   อำเภอค้อวัง                 70          กิโลเมตร 
                                   อำเภอป่าติ้ว                 28          กิโลเมตร 
                                   อำเภอเลิงนกทา          69          กิโลเมตร 
                                   อำเภอกุดชุม                37          กิโลเมตร 
                                   อำเภอทรายมูล            18          กิโลเมตร


ที่มา : สมุดรายงานสถิติจังหวัด