"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

ปัจจัยพื้นฐาน

ปัจจัยพื้นฐาน (การศึกษา)
ตาราง แสดงจานวนโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

อำเภอ
จำนวนสาขาธนาคารกรุงไทย
ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา
เมืองยโสธร
1
1. โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี
2. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
3. โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
4. โรงเรียนศรีธรรมวิทยา
5. โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
6. โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
7. โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
8. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
9. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร
คำเขื่อนแก้ว
0
1. โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
2. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
3. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ทรายมูล
0
1. โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 
2. โรงเรียนทรายมูลวิทยา
ไทยเจริญ
0
1. โรงเรียนคำเตยวิทยา
2. โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ป่าติ้ว
0
1. โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
2. โรงเรียนศรีฐาน กระจายศึกษา
มหาชนะชัย
0
1. โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
2. โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ค้อวัง
0
1. โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เลิงนกทา
1
1. โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
2. โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
3. โรงเรียนเลิงนกทา
4. โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
5. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
6. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา


ตาราง สถิติแสดงระดับการศึกษาของประชากรในจังหวัดยโสธร
อำเภอ
อายุ
14 - 50 ปี
ไม่รู้หนังสือ
จบการศึกษา
ป.6
ม.ต้น
ม.ปลาย
สูงกว่า
เมืองยโสธร
949
2,234
14,379
2,075
1,039
กุดชุม
1,281
1,410
2,472
819
545
คำเขื่อนแก้ว
24
1,409
5,462
1,887
582
ทรายมูล
15
562
766
413
229
ไทยเจริญ
13
693
1,346
529
204
ป่าติ้ว
2,929
1,000
1,866
860
245
มหาชนะชัย
14
1,030
5,583
3,045
1,538
ค้อวัง
3
549
321
134
55
เลิงนกทา
75
1,971
3,959
1,685
710
รวม
5,303
10,858
36,154
11,447
5,147

ปัจจัยพื้นฐาน (โรงพยาบาล)
ตาราง รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดยโสธร

ชื่อโรงพยาบาล
ที่อยู่
โทรศัพท์(045)
โรงพยาบาลยโสธร 28 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง ยโสธร 35000
โทรศัพท์.712-580-1 
โทรสาร. 712-373
โรงพยาบาลกุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร  
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35170
791-135
โรงพยาบาลค้อวัง อ.ค้อวัง ยโสธร 35170
797-185
โรงพยาบาลทรายมูล 100 ม.14 ต.ทรายมูล ยโสธร 35170
787-126
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 160-162-164 ถ.วิทยาธำรงค์ อ.เมือง ยโสธร 35000
711-720
โรงพยาบาลป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว ยโสธร 35170
712-044
โรงพยาบาลมหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย ยโสธร 35130
799-049
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เลิงนกทา
248 ถ.ทยาปัสสา ต.สวาท อ.เลิงนกทา ยโสธร 35120
781-147, 781-020


ปัจจัยพื้นฐาน (สถิติสาธารณสุข)
ตาราง จำนวนโรงพยาบาล และสถานพยาบาล จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2540

อำเภอ
โรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลเอกชน
สถานีอนามัย
คลีนิกทุกประเภท
รวมยอด
9
2
111
42
เมืองยโสธร
1
2
21
26
กุดชุม
1
-
13
-
ค้อวัง
1
-
6
1
คำเขื่อนแก้ว
1
-
15
9
ทรายมูล
1
-
9
-
ป่าติ้ว
1
-
7
-
มหาชนะชัย
1
-
16
-
เลิงนกทา
1
-
18
5
ไทยเจริญ
1
-
6
1

ตาราง จำนวนการตายจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ พ.ศ. 2539-2540  

สาเหตุการตาย
2543(2000)
2544(2001)
จำนวน
จำนวน
มะเร็งทุกชนิด
311
553
โรคหัวใจ
389
2057
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง
-
3201
โรคเกี่ยวกับตับ และตับอ่อน
44
-
โรคระบบหายใจ ยกเว้นระบบหายใจส่วนบน
-
2713
วัณโรคทุกชนิด
33
782
ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ
43
1220
อัมพาตทุกชนิด
23
-
โรคเบาหวาน
67
3070
อุบัติเหตจากการขนส่ง
52
18039

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร