"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

อำนาจหน้าที่สำนักปลัด อบจ.ยโสธร

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                ให้มี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป 7 / 8 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                1.1.1 งานธุรการ
                1.1.2 งานสารบรรณกลาง
                1.1.3 งานเลขานุการผู้บริหาร
                1.1.4 งานเลือกตั้ง
                1.1.5 งานรัฐพิธี
                1.1.6 งานประชาสัมพันธ์
                1.1.7 งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ
                1.1.8 งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.1.9 งานประสานงานหน่วยงานอื่น
                1.1.10 งานพัสดุ
                1.1.11 งานดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
                1.1.12 นโยบายของจังหวัดซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
                1.1.13 งานถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจซึ่งไม่มีอยู่ในความรับผิดชอบของราชการใด
                1.1.14 งานช่วยเหลือส่วนราชการอื่น
                1.1.15 งานช่วยเหลือประชาชนซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
                1.1.16 งานจัดทำแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                1.1.17 งานเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                1.1.18 งานรายงานผลปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆต่อผู้บริหาร งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                1.2.1 งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.2 งานกำหนดตำแหน่ง งานยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.3 งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเลื่อนระดับเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเปลี่ยนแปลง
สายงานโอนหรือเพื่อรับโอนข้าราชการ หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการอื่นที่ขอโอนมาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร หรือที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น
                1.2.4 งานฝึกอบรมสัมมนาปฐมนิเทศงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
หรือข้าราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
                1.2.5 งานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.6 งานควบคุมการปฏิบัติราชการและการขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.7 งานควบคุมการลาของผู้บริหาร, ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.8 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.9 งานจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.10 งานเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.11 เป็นหน่วยงานประสานงานกับราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นชมรมหรือสมาคมที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.12 งานเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
                1.2.13 งานพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
                1.2.14 งานประเมิน และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานของข้าราชการ ลูกจ้าง
                1.2.15 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
              
1.3 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
              1.3. 1 งานนิติการ งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
              1.3.2 งานกิจการพาณิชย์การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเอง หรือร่วมกับบุคคล
อื่นหรือจากสหการ
              1.3.3 งานการจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
              1.3.4 งานการจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
              1.3.5 งานการขนส่งมวลชน และวิศวกรรมจราจร
              1.3.6 งานคดีผู้ละเมิดข้อบัญญัติจังหวัด
              1.3.7 งานสืบสวน สอบสวนกรณีข้าราชการหรือลูกจ้างถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย
หรือทางอาญา
              1.3.8 งานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย การฟ้องร้องอรรถคดีต่อศาลหรือการมอบหมาย ให้อนุญาโตตุลาการ
เป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาท
              1.3.9 มีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายต่อส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ตลอดจนข้าราชการ
ลูกจ้างหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
              1.3.10 มีหน้าที่ส่งเรื่องที่มีปัญหาข้อกฎหมายให้อัยการคณะกรรมการกฤษฎีกาจังหวัดศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยหรือตีความข้อกฎหมายนั้น ๆ
              1.3.11 มีหน้าที่เผยแพร่ แนะนำ หรือให้ความรู้ด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการเพื่อให้ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาชนทั่วไป
เข้าใจสาระสำคัญของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับระเบียบหรือหนังสือสั่งการของทางราชการ
              1.3.12 งานการจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในของจังหวัดยโสธร
              1.3.13 งานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์
              1.3.14 งานให้ความสงเคราะห์ด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป
              1.3.15 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
              1.4.1 งานจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
              1.4.2 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
              1.4.3งานประสานให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
              1.4.4 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อต่าง ๆ
              1.4.5 งานวิเคราะห์ติดตามประเมินสถานการณ์ และรายงานความคิดเห็นของประประชาชนในท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
              1.4.6 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
              1.4.7 งานทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
              1.4.8 งานส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
              1.4.9 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย