Loadin

พิธีถวาย/มอบเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 
ซ้อมย่อยขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom 26 ก.ค.58 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 17 ก.ค. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ 16 ก.ค. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
วันที่ 15 ก.ค. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
วันที่ 14 ก.ค. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกร ฯ
วันที่ 14 ก.ค. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่สภาองค์กรชุมชน ฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายสวรรคต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร่วมสัมมนาเพื่อหาแนวทางสร้างการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย ร่วมกับ อปท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพื้นฐานจงรักภักดี สามัคคี สมานฉันท์ฯ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ (รุ่นที่ 2) ปี 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดครงการประชุมสัมมนาประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกมะนาวแบบสวนหลังบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผญบ. ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
........... ................................................................ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.