Loadin

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมลงนามความร่วมมือการจัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำกรอบการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  เข้ารดน้ำขอพรจาก  นายประวัติ  ถีถะแก้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เนื่องในเทศกาลสงการนต์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  จัดประเพณีรดน้ำขอพร  เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2558

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมฉลองสมโภชพระสุก พระพุทธปฏิมาโบราณ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งท ี่ 3/2558 


 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2558 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ ประจำปี 2558 

.. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2558

.