"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณงบปกติ(งบฟังชั่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2 ก.พ. 59
ประชุมซักซ้อมการสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาท 2 ก.พ. 59
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 29 ม.ค. 59
ประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล 29 ม.ค. 59
อบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก้าวไกลสู่อาเซียน 29 มค. 59
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา และทีมงานโค้ชกรีฑา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 28 ม.ค. 59
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดยโสธร 27 มค 59
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา TO BE NUMBER ONE
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2559
วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 ม.ค 59
รัชพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 ม.ค. 59
งานวันครู จังหวัดยโสธร 16 ม.ค. 59
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธมอบกระเช้าปีใหม่ และอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรฯ 5ม.ค. 59

30 ธ.ค. 58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที่4
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.ยโสธร 29ธค58
พิธีเปิดงาน “ฤดูหนาววิมานพญาแถนแถนสวรรค์” 25 ธ.ค. 58
ประชุม คณะกรรมการพัฒนา อบจ.ยโสธร 22 ธ.ค. 58
ประชุม โครงการสรุปการดำเนินงานด้านฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 18 ธ.ค. 58
พิธีวางดอกไม้จันทน ์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพ ลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 16 ธ.ค. 58