"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวิมานพญาแถน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรภาค ประชาชนในเขตจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยนายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 
ประกาศกำหนด เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
งรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
ง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปีพุทธศักราช 2559 15 ก.ย. 59
ง
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 14 ก.ย. 59
ง
นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "บัวบาทยาตรา" 9-11 ก.ย. 59
งโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ บ้าน (อสม.)

งโครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเยาวชนในสถานศึกษา 7 ก.ย. 59