องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมยโสธรน้อมรำลึก 60 ปี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา 16 พ.ย. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการมูลฝอย 10 พ.ย. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมการจัดงานย้อนรอยเสด็จ 9 พ.ย. 2558
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการกำจัดผัดตบชวา 6 พ.ย. 2558
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมแถลงข่าวการจัดงานย้อนรอยเสด็จฯ 6 พ.ย. 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(จิบกาแฟยาม)4 พ.ย. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครั้งที่7 3 พ.ย.2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมผู้บริหารปลัดองค์กรปกครองส่วนท้อง เพื่อรับมอบนโยบาย 3 พ.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมหารือการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 2 พ.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ วัดป่าจันทวนาราม
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อำเภอเมืองยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีแถลงผลงาน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดยโสธร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพผู้ปลูกยางพารา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโ ครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ (รุ่นที่ 3)
 องค็การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มอาชีพผู้ปลูกมันสำปะหลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของ อบจ.ยโสธร เขต อ.มหาชนะชัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อในท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม "Bike for mom" ปั่นเพื่อแม่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร . .....................................