"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

งรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 

งประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปีพุทธศักราช 2559 15 ก.ย. 59
งโครงการอบรมเพื่อเสริ มสร้างความรู้เกี่ยวกับประช าธิปไตย ให้แก่โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจ ังหวัดยโสธร 14 ก.ย. 59
งน ิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียร ติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "บัวบาทยาตรา" 9-11 ก.ย. 59
งโครงการพัฒนาศักยภาพอ าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ บ้าน (อสม.)

งโครงการอบรมรณรงค์เพื ่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส พติด ของเยาวชนในสถานศึกษา 7 ก.ย. 59

งประชาคมโครงการก่อสร้า งพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก 6 ก.ย. 59

ง
ประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 1 ก.ย. 59
งพ ิธีมอบรางวัลพร้อมโล่และเกี ยรติบัตรตามโครงการประกวดศู นย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโล ยีการเกษตรประจำตำบล 31 ส.ค. 59
งโครงการเสริมสร้างคุณ ธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดยโสธร 30 ส.ค. 59
ง โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 26 ส.ค. 59
งประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 59
งโครงการ ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 24 ส.ค. 59
งโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ รุ่นที่ 2 23 ส.ค. 59
งโครงการอบรมอาสาสมัคร คุมประพฤติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย าเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแ ละปราบปรามยาเสพติด 17 ส.ค. 59
งพิธีเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กร ะทำความผิด สร้างชีวิตใหม่ ให้ห่างไกลยาเสพติด (รุ่นที่ 2) 15 ส.ค. 59
งเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 59
งประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 11 ส.ค. 59
งโครงการฝึกอบรมส่งเสร ิมกลุ่มอาชีพการนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ 9 ส.ค. 59
งโครงกา รส่งเสริมและพัฒนาการปลูกป่ าตามแนวพระราชดำริ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง 5 ส.ค. 59
งดินรณรงค์ "การออกเสียงประชามติ" ร่างรัฐธรรมนูญ
งกิจกรรม “วันระพี” ประจำปี 2559 4 ส.ค. 59
งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2559 3 ส.ค. 59
งโครงการฟื้นฟูสมรรถภา พผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพ ุทธ 3 ส.ค. 59
งโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปี 2559

งโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป 28 ก.ค. 59
งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2559 27 ก.ค. 59
งโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร 15 ก.ค.
ง
รณรงค์สร้างแกนนำและกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด 5 ก.ค. 59
งศึกจีช็อคเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2016 2-3 ก.ค. 59
งโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการจังหวัดยโสธร 13 มิ.ย. 59
งแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด 10 มิ.ย. 59
งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 มิ.ย. 59
งประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 3 มิ.ย. 59
งโครงการอบรมเสริมสร้างแกนนำกลุ่มสตรี 2 มิ.ย. 59
งโครงการอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ 31 พ.ค. 59
งโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมุนไพร 30 พ.ค. 59
งอบรม โครงการสร้างเครือข่ายอาสาส มัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่ บ้าน และชุมชน จังหวัดยโสธร (อป.มช.) จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร 25 พ.ค. 59