Loadin

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนโสธรเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ ประจำปี 2558
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์
. ..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดการแข่งขันฟุตบอล  อบจ.ยส.  โอเพ่น  ครั้งที่  2  ประจำปี  2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 13

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดย นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรมอบเงินรายได้จากการขายดอกไม้
..... .และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งแด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและคณะกรรมการกาชาดจังหวัดยโสธร


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมกับจังหวัดยโสธรจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ท้องที่ - ท้องถิ่น
........ในงานวันสถาปนาและงานกาชาด ประจำปี 2558

....................วันที่ 1 มีนาคม 2558จำนวน 3 ทีม คือ อำเภอคำเขื่อนแก้ว,อำเภอกุดชุม,อำเภอทรายมูล
....................วันที่ 3 มีนาคม 2558จำนวน 3 ทีม คือ อำเภอเลิงนกทา,อำเภอค้อวัง,อำเภอป่าติ้ว
....................วันที่ 4 มีนาคม 2558จำนวน 3 ทีม คือ อำเภอเมืองยโสธร,อำเภอไทยเจริญ,อำเภอมหาชนะชัย
....................วันที่ 6 มีนาคม 2558รอบชิงชนะเลิศ ประเภทท้องถิ่น (ชาย-หญิง) ,ประเภทท้องที่ (ชาย-หญิง),ประเภทมหาชน

.. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2558

.