"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาiร 045-712902 *
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักย ภาพแกนนำของสมาชิกศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการพัฒนาศักย ภาพแกนนำของสมาชิกศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรจัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธรร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ เพื่อให้คะแนนการประกวดจังห วัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560
โครงการอบรมให้ความรู้คุณค่าอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560