"บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธร ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้ งไฟ ประจำปี 2559 14 พ.ค. 59
งการแข่งขันกีฬาเซปักต ะกร้อ อบจ. ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2559 12 พ.ค. 59
งการแข่งขันกีฬาเซปักต ะกร้อ อบจ. ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2559 10 พ.ค. 59
งประชุมสัมมนาเ ชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางและการจัดทำทบทวนยุทธศาสตร์ 28 เม.ย. 59
งโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสานตะกร้าพลาสติกให้ก ับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ประจำปีงบประมาณ 2559 27 เม.ย. 59
งประชุมสัมมนาเ ชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางและการจัดทำทบทวนยุทธศาสตร์ 27 เม.ย. 59
งประชุมการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน รากตามแนวทางและประชารัฐ 26 เม.ย. 59 ,
งรัฐพิธีวางพวงมาลาถว ายราชสักการะวันคล้ายวันสวร รคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 25 เม.ย 59
งงานแถลงข่าว งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด ยโสธร ประจำปี 2559 20 เม.ย. 59
งโครงการอบรมพัฒนาอาชี พตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 3 20 เม.ย. 59
งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการตำบล 20 เม.ย. 59
ง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาประกอบอาหาร ภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 27/2559

ง
พิธีรดน้ำขอพรท่านผู้ว่ าราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร 11 เม.ย. 59
งพิธีมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ผู้ประกอบการ ค้ายาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม ที่มียอดชำระภาษีสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2559 8 เม.ย. 59
งโครงการสัมมนาเพื่อสร ้างความรู้ในระเบียบและกฎหม ายเกี่ยวกับพลังงานธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโ สธร 8 เม.ย. 59
งรัฐพิธีพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมร าชวงศ 6 เม.ย. 59
งโครงการอบรมให้ความรู ้ด้านโภชนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5 เม.ย. 59
งประชุมปรึกษาหารือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนจัง หวัดยโสธร (สภากาแฟ ฯ ) ประจำเดือน เมษายน 2559 5 เม.ย. 59
งโครงการฝึกอบรมลูกเสื อชาวบ้านขั้นพื้นฐาน เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระช นพรรษา 89 พรรษา ประจำปี 2559 4 เม.ย. 59
ง ประชาสัมพันธ์ระเบียบและกำหนดการการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2559
ง
งานวันที่ระลึก “วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล ้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
31 มี.ค.59
ง โครงการขับขี่ปลอดภั ยสวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำปี 2559 30 มี.ค. 59
ง ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 30 มี.ค. 59
ง ส่งเสริมให้อนุรักษ์การจักสานภูมมิปัญญาไทย 29 มี.ค. 59
ง การแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 10 25 มี.ค. 59
ง พิธีปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนผู้กร ะทำความผิด สร้างชีวิตใหม่ ให้ห่างไกลยาเสพติด
โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแ ละปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโ สธร (ศป.ปส.อบจ.ยส.) ประจำปีงบประมาณ 2559

งโครงการอบรมรณรงค์ประชาสัมพัน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18 มี.ค. 59
งโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถ ภาพเด็ก และเยาวชนผู้กระทำความผิด สร้างชีวิตใหม่ให้ห่างไกลยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 14 มี.ค. 59
งประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 11 มี.ค. 59
งโครงการอบรมเสริมสร้างคว ามรู้และสร้างแกนนำเครือข่า ยเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ 8 มี.ค. 59
งมอบเงินในการจัดประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น ปี 2559 7 มี.ค. 59
งประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ 6 มี.ค. 59
งประกวดร้องเพลงพร้อมหางเ ครื่อง ลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น ปี 2559 4 มี.ค. 59
งประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 4 มี.ค. 59
งลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น ปี 2559 รอบคัดเลือก 3 มี.ค. 59
ง
ประชุมเตรียมการซักซ้อมเ กี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินกา รออกสลากกาชาด ประจำปี 2559
ง
ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ลูกทุ่งท้องที่ ท้องถิ่น ปี 2559  2 มี.ค. 59
งพิธีเปิดงานสัปดาห์สถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2559 1 มี.ค. 59