"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จ้ดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณท์จากข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ให้โอวาทคณะประชาชนจิตอาสา(ที่เคยเป็นลูกเสือชาวบ้าน)เพื่อเดทางไปแสดงความจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ในการเฝ้ารับเสด็จและร่วมชื่นชมพระบารมีในเส้นทางที่เสด็จเลียบพระนคร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิดษก พุทธศักราช 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประจำเดือน เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก