ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เชื่อมโยงกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ gprocurement.go.th
(ข้อมู้ลตั้งแต่ 19 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน)

ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รุ่นที่ ๑ เขตอำเภอเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-22

ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-24

ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารเพื่อนำมาใช้ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รุ่นที่ ๑ เขตอำเภอเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-22

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะอเนกประสงค์ (โต๊ะพับสำเร็จ) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-19

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-16

ซื้อชุดแข่งขันกีฬาฟุตบอลและชุดแข่งขันกรีฑา ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-09

จ้างสำเนาเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-01

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง ตามโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-01

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-01

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๔ ปีชาย ตามโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-01

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๖ ปี ชาย ตามโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-01

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย ตามโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-01

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักกีฬากรีฑา ตามโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ : 2018-10-01

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-01

จ้างจัดเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-10-01

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-25

ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-21

ซื้อชุดโปรแกรมระบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-21

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กง 5742 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-21

จ้างสร้างที่จอดรถสำหรับคนพิการ บริเวณด้านข้างอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-24

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยลำโพงถนนสายระหว่างบ้านหนองซ่งแย้ หมู่ที่ 2 ตำบลคำเตย - บ้านส้มผ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-09-25

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจัังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-21

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-24

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-24

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร คนที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-24

จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดยโสธร (อาคาร OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-24

ซื้อหินคลุก จำนวน ๓๓๘ ลูกบาศก์เมตร สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-21

ซื้อหินใหญ่ จำนวน 109 ลูกบาศก์เมตร สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-20

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1 - 0176 ระหว่างถนนอรุณประเสริฐ - บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5,12 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว - บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2018-09-21

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติงานของรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร คนที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-21

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 8 ตำบลฟ้าหยาด - บ้านผือฮี หมู่ที่ 1,8 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านนาเวียง หมู่ที่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร - ต่อเขตอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (สายหนองแข้หนองบ่อ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย - บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุม - บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ที่ 2,9 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหมี - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0270 สายระหว่างบ้านหนองบอนหมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 3,10ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0245 บ้านโสกผักหวาน - หนองหมีช่วงระหว่างบ้านบะนางเจิม หมู่ที่ 7 - บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ง -บ้านคำน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.20 เมตรตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0164 บ้านบะยาว - บ้านหนองเรือช่วงระหว่างบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหมี - บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตรตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0206 บ้านหนองแซง หมู่ที่ 3 - บ้านสร้างแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม - บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 4ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.20 เมตรตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ระบบไทยแลนด์ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5,13 - บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกนาโก - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านสระเกษ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร -บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 8 ตำบลฟ้าหยาด -บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ -บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างบ้านโคกโก่ย หมู่ที่ 9 ตำบลกู่จาน - บ้านนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายระหว่างถนนอรุณประเสริฐ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว - บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0174 ระหว่างบ้านเป็งจาน หมู่ที่ 13 ตำบลสวาท - บ้านอ่างสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลสามัคคีอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ช่วงที่ 2)ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตรตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายระหว่างบ้านหัวงัว หมู่ที่ 2,9,14 - บ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 ตำบลกำแมด - บ้านผักกะย่า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0178 บ้านไผ่ หมู่ที่ 3,4 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล - บ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 - บ้านกำแมด หมู่ที่ 16 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-19

ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0262 ระหว่างบ้านหนองชุม หมู่ที่ 6,15 - บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,275 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๐๘๗ ระหว่างบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล - บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑,๑๖ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๐๓๗ ระหว่างบ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม - บ้านคำเตย หมู่ที่ ๔ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๐๕๘ ระหว่างบ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ ๒,๑๐ ตำบลดู่ทุ่ง - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0260 ระหว่างบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5,13 - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว - บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,275 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-18

ซื้อโปรแกรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างฝึกอบรมการใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านหนองหงอก หมู่ที่ 6,9 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร - บ้านกระจาย หมู่ที่ 1,3,13 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 2,10 - บ้านพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง - เชื่อมถนนลาดยางบ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 35 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๓๐๓ ระหว่างบ้านโพธิญาน หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๕๙ ระหว่างบ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๕,๑๓ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว - บ้านหนองเหี่ย หมู่ที่ ๕,๑๘ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๒๑ ระหว่างบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านน้ำคำเกลี้ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล - บ้านเกี้ยงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - ต่อเขตบ้านหวาย ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่าบ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาสะไมย์ - เชื่อมถนนลาดยาง บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 - บ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 1,3,8 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร - บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-17

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านดอนกลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองเรือ - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. 1 - 0208 ระหว่างบ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ 12 - บ้านโพธิญาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว - บ้านตาไก้ หมู่ที่ 6 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,275 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านดอนกลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองเรือ - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๕๔ ระหว่างบ้านโนนประทาย หมู่ที่ ๕,๙ ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม - แยกบ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๑,๖,๘ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๐๖๓ ระหว่างถนนแจ้งสนิทบ้านตาดทอง หมู่ที่ ๑,๙,๑๑ ตำบลตาดทอง - บ้านกว้างใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๑๔ ระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ตำบลทรายมูล - บ้านดู่ลาด หมู่ที่ ๑,๙ ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านหนองตุ หมู่ที่ 6,12 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - เขตบ้านโป่ง ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 515 เมตรหนา 0.12 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๐๘ ระหว่างบ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโพธิญาณ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านตาไก้ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๑๘๕ ระหว่างบ้านโพธา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านคำกลาง หมู่ที่ ๙ - บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว - บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. 1 - 0237 ระหว่างบ้านสำราญ หมู่ที่ 1,2 ตำบลสำราญ - บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11,12 ตำบลน้ำคำใหญ่ - บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5,9 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-14

ซื้อหินคลุก จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-13

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๗๒ ระหว่างบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร - บ้านกำแมด หมู่ที่ ๑,๗,๑๖ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-13

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ ๐๒๕๓ ระหว่างบ้านหนองคู หมู่ที่ ๑,๒,๖,๘ ตำบลหนองคู - แยกบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (บ่อขยะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-13

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๐๖๘ ระหว่างบ้านเชือก หมู่ที่ ๕,๑๒ ตำบลเดิด - บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ ๘ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-13

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-12

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างถนนเจ้าเสด็จบ้านนาดีน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาสะไมย์ - บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-13

จ้างจัดทำวารสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-13

จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ระหว่างบ้านหนองหิน หมู่ที่ 1,7 ตำบลหนองหิน - บ้านดอนกลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-13

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน สำหรับกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-12

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๙ ตำบลหนองเรือ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-12

จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๖๙ ระหว่างบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหิน - บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบจ.ยส. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2018-09-12

ผลการค้นหาข้อมูลล่าสุดจำนวน 100 รายการ